Privacy Policy

Bij HVK Products hechten we veel belang aan het beschermen van uw privacy. Daarom willen we u zoveel mogelijk informeren, respecteren en de controle geven over wat er met persoonsgegevens gebeurt. We willen ze veilig en respectvol als een goede huisvader beheren en gebruiken. Zo kunnen we je beter van dienst zijn en een zo goed mogelijke ervaring bieden. We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn persoonsgegevens, en dat iedereen het recht heeft om een deel hiervan niet met ons te delen. Wij verbinden ons ertoe uw gegevens nooit door te geven aan derden.

Hieronder vindt u informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom en hoelang. Ook lees je hoe je hierover controle hebt.

HVK Products heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen komen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn in verhouding tot de ernst van het mogelijke risico. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en elke andere illegale verwerking van de gegevens, is tot een minimum herleid. Jammer genoeg kan niet elk risico volledig vermeden worden. Als er onwettig toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van HVK Products, zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.

Wie wordt beschermd door dit Privacy beleid?

Dit privacy beleid geldt voor alle bezoekers van onze website, gepersonaliseerde e-mails, personen die via onze website een vraag hebben gesteld, personen die een offerteaanvraag hebben gedaan, sollicitanten, ons personeel, onze leveranciers en onze klanten. Ook wanneer u in het kader van een prospectie in aanraking komt met de diensten van HVK Products, of wanneer u ons kantoor bezoekt, is dit privacy beleid van toepassing.

De wet van 8 december 1992 (‘Privacywet’), de wet van 13 juni 2005 (‘Wet Elektronische Communicatie’), de vereisten in de verordening voor het Europese Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van uw persoonsgegevens
Wij engageren ons om onze plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens wanneer wij uw gegevens verwerken. Wil u dieper ingaan op dit onderwerp, raadpleeg dan de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wat betekent verwerking van gegevens?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke

HVK Products is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens waarop dit privacy beleid betrekking heeft. HVK Products is dus de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel ze worden verzameld en welke middelen er worden gebruikt om ze te verzamelen.

Verwerkers

Wanneer HVK Products onderaannemers gebruikt om gegevens te verwerken, dan zal dit steeds gebeuren in functie van de doelen waarop dit privacy beleid betrekking heeft. Daarnaast zal HVK Products steeds duidelijke instructies geven over de verwerking en via een verwerkingscontract vastleggen dat de verwerking moet gebeuren conform dit privacy beleid.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens zijn de gegevens die te maken hebben met een identificeerbaar persoon. Deze gegevens kan u zelf bezorgd hebben, door bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling of het invullen van een formulier op de website. Daarnaast kunnen we ook gegevens aan u toewijzen die wij gekregen hebben door onze samenwerking, waaronder gegevens die we via derden hebben ontvangen (bv. een telefoonnummer).

Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden. HVK Products verplicht zich om alleen gegevens te verwerken die nodig zijn voor de doelen waarop dit privacy beleid betrekking heeft.

Met betrekking tot onze activiteit kunnen volgende soorten persoonsgegevens verwerkt worden:

In kader van een online bestelling:

 • identificatiegegevens zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, gsm-/telefoonnummer en adresgegevens;
 • gegevens m.b.t. uw bestelling en betaalgegevens;
 • uw interesses en product voorkeuren.

In kader van een sollicitatie:

 • gegevens over opleiding, vorming, beroep en betrekking. 

In kader van een b2b-contact:

 • de identificatie- en financiële gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt;
 • uw beroep, functie en contactgegevens.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

HVK Products kan persoonsgegevens verzamelen bij, of in het kader van:

 • het bezoek van onze website;
 • het plaatsen van een bestelling;
 • het sturen van een contactformulier;
 • het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website);
 • het inschrijven voor gepersonaliseerde aanbiedingen;
 • het sturen van een mailbericht;
 • het insturen van een sollicitatie;
 • het uitwisselen van business cards;
 • het uitvoeren van een prospectieopdracht;
 • het voorbereiden en/of afsluiten van een samenwerkingscontract.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens alleen de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • wanneer we toestemming hebben gekregen;
 • in het kader van de voorbereiding van een bestelling;
 • om uw bestelling te bezorgen;
 • om u op de hoogte te houden over de status van de bestelling;
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan we zijn onderworpen.

We bezorgen uw gegevens ook aan derden als dit nodig is om uw bestelling uit te voeren, bijvoorbeeld aan ons distributiecentrum en onze bezorgdiensten.

Wanneer HVK Products een gerechtvaardigd belang heeft, streven we steeds naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • de uitvoering van een overeenkomst met HVK Products;
 • het geven van ondersteuning;
 • het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw interesse;
 • het verzenden van facturen en de invordering van betalingen;
 • het optimaliseren van de kwaliteit, de inhoud en het beheer van de website;
 • statistische doelen;
 • de opmaak van een offerte;
 • het antwoorden op een specifieke vraag;
 • het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken.

Bij het bezoek aan de website van HVK Products worden gegevens verzameld voor statistische doelen. Ze worden gebruikt om onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn onder andere: IP-adres, vermoedelijke plaats van bezoek, uur en dag van bezoek en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website bezoekt, verklaart u uw akkoord met deze gegevensinzameling die alleen bestemd is voor statistische doelen.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

HVK Products zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening van HVK Products en het verbeteren daarvan (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management, leveren van uw bestelling ... ).

Als het nodig is om uw persoonsgegevens openbaar te maken aan derden, is deze derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit privacy beleid.  

Verder is het mogelijk dat HVK Products uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • aan de bevoegde autoriteiten, wanneer HVK Products hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • wanneer HVK Products, of nagenoeg al haar activa, wordt overgenomen door een derde partij, waarbij uw persoonsgegevens die HVK Products heeft verzameld een van de overgedragen activa zullen zijn;
 • met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behalve wanneer u uw hier uitdrukkelijk tegen hebt verzet;
 • met het oog op het verwerken van de persoonsgegevens in het kader van de doelen beschreven in dit privacy beleid door een onderaannemer.

In alle andere gevallen zal HVK Products uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij HVK Products hiervoor je expliciete toestemming heeft gekregen.

HVK Products zal steeds met een betreffende derde partij een verwerkingsovereenkomst afsluiten, waarin de nodige garanties staan over confidentialiteit en privacy conformiteit wat betreft uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

HVK Products verbindt zich ertoe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van onwettige toegang tot uw persoonsgegevens en het verlies, misbruik of wijziging van deze gegevens.

HVK Products zal alle persoonsgegevens die het heeft verzameld, bewaren in de Cloud (met datacenter(s) binnen de EU) en/of binnen haar eigen ICT-omgeving.

Ondanks het veiligheidsbeleid van HVK Products, de controles die het uitvoert en de handelingen die het stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet gegarandeerd worden. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet en methode van elektronische opslag is 100 procent veilig. Hierdoor kan HVK Products hiervoor geen absolute veiligheid garanderen.

We doen er echter alles aan om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel binnen ons netwerk als op ons kantoor.

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. We maken gebruik van gespecialiseerde bedrijven die instaan voor de veiligheid van ons ICT-netwerk en Cloud services.

Bovendien gebruiken we allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals firewalls, antivirussoftware, encryptie en toegangscontroles.

Moest er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van ons kantoor dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart HVK Products uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit privacy beleid. 

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Om onze wettelijke verplichtingen na te komen, zijn we bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens maximaal 7 jaar bij te houden. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard maar beperkt toegankelijk.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd.

Gegevens van voormalige klanten kunnen gedurende een periode van 1 jaar na afname van hun laatste product worden gebruikt om hen op de hoogte te houden van nieuwe producten en promoties van HVK Products, tenzij de klant expliciet aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.

Personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief en/of gepersonaliseerde aanbiedingen worden elk jaar verwijderd indien ze op het einde van het jaar binnen de voorgaande periode van 24 maanden de nieuwsbrief niet geopend hebben, zich uitgeschreven hebben of indien het e-mailadres (hard) gebounced werd.

Gegevens van sollicitanten die niet weerhouden werden, worden 6 maanden na de selectieperiode verwijderd.

U kan steeds beroep doen op de volgende privacy rechten:

 • recht op toegang tot de persoonsgegevens die HVK Products over u ter beschikking heeft;
 • recht op rectificatie, vervolledigen of updaten van uw persoonsgegevens;  
 • recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;  
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u beroep wilt doen op je privacy rechten, zoals hierboven bepaald, stuur dan een e-mail naar info@hvkproducts.be

Indien het e-mailadres dat bij het aanmaken van de account van de betrokkene werd gebruikt, niet langer in gebruik is, dient de aanvraag te gebeuren via een schriftelijk verzoek naar het adres:

HVK Products, Berkenhoekstraat 8, B-2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

In het verzoek dient de volgende informatie steeds meegegeven te worden:

 • Een kopie van de voorkant van de identiteitskaart van de betrokkene, zodat de betrokkene geïdentificeerd kan worden. 
 • Het originele e-mailadres dat bij het aanmaken van de account van de betrokkene werd ingevoerd, zodat de juiste account kan geïdentificeerd worden. 
 • Het e-mailadres waarop de betrokkene de informatie wenst te ontvangen. 
 • De aard van het verzoek.

Als u beschikt over een account kan u ten allen tijde zelf uw gegevens beheren in het accountoverzicht. HVK Products zal binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag, gevolg geven aan uw vraag. 

Als u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kan u op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop ‘uitschrijven’, zoals onderaan voorzien in elke nieuwsbrief en/of gepersonaliseerde aanbieding van HVK Products.

Grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer overeenkomst die de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of een ander mechanisme op grond van de privacywetgeving of een andere regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacy Beleid

HVK Products is gerechtigd om dit privacy beleid te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is aangewezen om regelmatig de website en de pagina waarop het privacy beleid wordt weergegeven, te raadplegen zodat u kennis hebt van eventuele wijzigingen.